អត្ថប្រយោជន៍​ដ៏​ច្រើន​លើសលុប​របស់​ផ្លែស្វាយ ចំពោះ​សុខភាព​ – CEN