រុស្ស៊ី​ប្រើ​រូបភាព ​3D ជា​វីដេអូ​ដើម្បី​បង្ហាញ​អំពី​ករណី​ Il-20 ត្រូវ​បាញ់​ធ្លាក់ (វីដេអូ)​ – CEN