អ្នក​វិ​ទ្យាសាស្ត្រ ដែល “​មច្ចុរាជ​” ព្រលែង​ពី​ឋាន​មរណៈ​បាន​និយាយប្រាប់​ពី​ការ “​ភ្លឹក​” លែង​ដឹងខ្លួន​ – CEN