តំណែង​តំណាង​គណបក្ស​ទាំងបី ដែល​តំណាង​អោយ​សម្លេង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ភាគតិច ដើម្បី​ការពារ​ផលប្រយោជន៍​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN