ប្ដឹង​រដ្ឋាភិបាល ព្រោះ​ពុំ​អាច​ឡើង​យន្ដហោះ​បាន​ទាន់ពេល​ – CEN