នឹង​ត្រួតពិនិត្យ​ឲ្យមាន​ប្រសិ​ទ្ធភាព​ចំពោះ​ការបោះបង្គោល​កំណត់​ព្រំ ក្នុង​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​បឹងទំពុន និង​បឹង​ជើងឯក​ – CEN