ចង់​ល្បី​យក​ជីវិត​ទៅ​ប្រថុយ​លោត​ឆត្រ​ពី​ជាន់​ទី​១៩ ទីបំផុត​… (វីដេអូ) – CEN