សម្តេច​តេជោ ៖ ទំនាក់ទំនង​កម្ពុជា​ចិន ឈាន​ដល់​ចំណុច​ទី​មួយ​គឺ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ភាព​ជា​ដៃគូរ​ជ្រុងជ្រោយ​ – CEN