មន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជា​៣០នាក់ ទៅចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល សមត្ថភាពសរសេរព័ត៌​មាន​រយៈពេលខ្លីនៅវៀតណាម – CEN