ប្រទះ​ឃើញ​គ្រោងឆ្អឹង ៨ លើ​នាវា “​ខ្មោច​” រសាត់​ចូល​ជប៉ុន​ – CEN