ព្យុះសង្ឃរា​Trami កម្រិត​លេខ​៤ តាម​លំដាប់​កម្រិត​ព្យុះ​របស់​អាមេរិក កំពុង​ឆ្ពោះទៅកាន់​ប្រទេស​ចិន​ – CEN