ក្រុមហ៊ុន​បី​រួម​គ្នា​សង្គ្រោះ ខ្មោចអគារ​​៤២​ជាន់ ដោយ​បន្ត​ការសាងសង់​ឡើង​វិញ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN