សម្តេច​ប្រធានរដ្ឋសភា ប្រាប់​យុវជន​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​កម្ពុជា ត្រូវ​ចេះ​ធ្វើ​មគ្គុ​ទេស និង​អ្នកការទូត​ដ៏​ល្អ​ – CEN