មនុស្ស​លោក​មាន​សង្ឃឹម​ហើយ ! ការពិសោធន៍​ឱសថ​ចម្រុះ​ព្យាបាល​រោគ​មហារីក​គ្រប់មុខ បាន​ទទួល​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការពិសោធន៍ ! – CEN