បើក​ឱ្យ​សាធារណជន​ចូល​ទស្សនា​វត្ថុ​បុរាណ នៅ​អភិ​រក្សដ្ឋាន​អង្គរ ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី​២៩​កញ្ញា​ – CEN