រថយន្តកូរ៉េ ព្រលះគ្នាជាមួយរថយន្តតូរីស ស្លាប់ម្នាក់ នៅនឹងកន្លែង – CEN