យុវជន​ជា​កម្លាំងចលករ​ដ៏​សំខាន់​ក្នុង​ការចូលរួម​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ​ – CEN