នៅ​ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារ : សម្អាត​ព្រៃ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ ,​ឥឡូវ​ក្រាល​ក្តារ​និង​សម្រួល​ផ្លូវ​ឡើង​សម្រាប់​ភ្ញៀវ​ទស្សនា​និង​គោរព​សក្ការ​: រូបចម្លាក់​លោ​កិ​ស្វរ​: – CEN