ប្រធានាធិបតី​Trump ចោទប្រកាន់ថា​ចិន​បាន​អន្តរាគមន៍​ក្នុងការ​បោះឆ្នោត​ពាក់​ក​ណ្ដា​លអាណ​តិ្ត​នៅ​អាមេរិក​ – CEN