​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ពាណិជ្ជកម្ម បង្ហាញ​សក្តានុពល​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម ដល់​គណៈប្រតិភូ​ធុរជន​អាមេរិក​ – CEN