កម្ពុជា​ស្វាគមន៍​វេទិកា​បូ​អាវ និង​អ្នកវិនិយោគគិន​ចិន​នៅ​វិមាន​សន្តិភាព​ – CEN