កោះអញ្ជើញ លោក សួន សេរី​រដ្ឋា ក្រោយ​ធ្វើលិខិត​សុំ​អន្តរាគមន៍​ពី​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ – CEN