ប្រគល់​ប្រាក់​១​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ ព្រះអង្គម្ចាស់ Saudi Arabia ត្រូវបាន​ដោះលែង​ពី​កន្លែង​ឃុំឃាំង​ – CEN