កូរ៉េ​ទាំងពីរ​ នឹង​ប្រជុំ​សភា​រួម​លើកដំបូង​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ – CEN