ទូត​សហរដ្ឋអាមេរិក វាយតម្លៃ ចំពោះ​ការ​វិវឌ្ឍន៍​រីកចម្រើន​លើ​គ្រប់​វិស័យ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ – CEN