គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​២៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨ ស្លាប់ ៣​នាក់ របួស​៧​នាក់​ – CEN