ស្នើ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​បរិស្ថាន​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ក្រុមហ៊ុន Sarom Trading ប្រមូល​កាកសំណល់​ឧស្សាហកម្ម នៅ​តាម​រោងចក្រ គ្មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ – CEN