ដើរ​ប្រមូល​សំរាម​ស្រាប់តែ​ឮស្នូរ​ចម្លែក​ពី​ក្នុង​បា​ឡូ​ព្យួរ​នៅក្រៅ​របង​ផ្ទះ ពេល​បើក​ចេញ​មើល​ស្ទើរ​លោះ​ព្រលឹង​ – CEN