សម្បត្តិ​បន្សល់ទុក​ដោយ​ស្មូម​ចំណាស់​ម្នា​ក់នៅ​អ៊ីរ៉ាក់ ធ្វើឱ្យ​អ្នកផង​…​ញាក់សាច់​ – CEN