ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​កញ្ញា ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែតុលា ភ្លៀង​នឹង​បន្ត​ធ្លាក់​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​ទូទាំង​ប្រទេស​ – CEN