ឧក្រិដ្ឋជន​ម្នាក់ ផឹក​ថ្នាំពុល​សំលាប់ខ្លួន នៅក្នុង​បន្ទប់​សវនាការ តុលាការអន្តរជាតិ​ – CEN