​កែសម្រួល​ខ្សែ​រត់​រថយន្តក្រុង ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ការដឹកជញ្ជូន​ក្នុង​រាជធានី​ – CEN