បើ​អាមេរិក បើក​ទិ​ដ្ឋការ​ជូន​ដល់​មន្ត្រី​កម្ពុជា ដូចដើម កម្ពុជា​នឹង​ការបន្ត​រុករក​អដ្ឋិធាតុ​ទាហាន​បាត់​ខ្លួន​អាមេរិក នឹង​បន្ត​ឡើងវិញ​ – CEN