កម្ពុជា​ពិតជា​មាន​ឆន្ទៈ​ពិតប្រាកដ ក្នុង​ការជួយ​ដល់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ គឺ​វត្ត​មាន​កងទ័ព​មួក​ខៀវ​ដែល​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​វិន័យ​ – CEN