​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩ ខាងមុខ កម្ពុជា​នឹង​រៀបចំ​បើក​ស្ថាន​ឯកអគ្គរាជទូត​កម្ពុជា នៅ​ប៊ុល​ហ្ការី​ជាថ្មី​ឡើងវិញ​ – CEN