កម្ពុជា និង​មូលនិធិ GE ចុះហត្ថលេខា​ស្តីពី​ការវះកាត់​ប្រកបដោយ​សុវត្ថិភាព​ឆ្នាំ​២០២០ – CEN