ទោះយ៉ាងណា សង្ឃឹម​ថា​អ្នក​កំពុង​យក “​សម្រស់​” ប្រកួត​លក់ទំនិញ Online កុំឲ្យ​ដល់​ថ្នាក់​នេះ​ឲ្យសោះ​ណា៎​! – CEN