រាល់​ថ្លៃ​ស្នាក់នៅ ម្ហូបអាហារ ត្រូវ​សរសេរ​ឲ្យបាន​ច្បាស់ ដាក់​ក្នុង​តារាង ដើម្បី​ឲ្យ​ភ្ញៀវ​ឲ្យ​បាន​ដឹង​ជា​មុន ចៀសវាង ការកំណត់ថ្លៃ​ខ្ពស់​ហួសហេតុ​ – CEN