​ត្រួតពិនិត្យ​តាម​ចំណត​រង់ចាំ និង​ជំរុញ​ខ្សែ​រត់​អោយបាន​លឿន តាម​តម្រូវការ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN