គិត​យ៉ាង​ម៉េច​ទៅ ៖ ស្រុក​យើង​ចាក់ដី​លុប​សមុទ្រ រីឯ​ស្រុក​គេ​សម្លាប់​ឆ្លាម​ពាន់​ក្បាល​… អ្វីៗ​ដើម្បី​ទេសចរណ៍​!? (វីដេអូ) – CEN