លោក James P. Allison ជនជាតិ​អាមេរិក​និង​លោក Tasuku Honjo ជនជាតិ​ជប៉ុន ជា​ជ័យលាភី​រង្វាន់​ណូបែល​វេជ្ជសាស្ត្រ ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN