ទិវា​មនុស្ស​ចាស់​ ០១ តុលា ឆ្នាំ​២០១៨ ក្រោម​ប្រធានបទ “សមាគម​មនុស្ស​ចាស់ ជា​យន្តការ​ដ៏​សំខាន់​ក្នុង​ការថែរក្សា​វប្បធម៌ គ្រួសារ និង​សង្គមជាតិ​” – CEN