ដាក់លូ តាម​បណ្តោយ​ផ្លូវ ដូង ងៀប រយៈពេល​៣០​ថ្ងៃ អាជ្ញាធរ​ស្នើ​ឲ្យ​អ្នកដំណើរ​ពង្វាង​ចរាចរ​ – CEN