ទិដ្ឋភាព​ញាក់សាច់​! ក្រពើ​១៣.០០០​ក្បាល ត្រូវ​យក​ពី​បឹង​ចូលមក​ផ្ទះ​នា​ប្រទេស​ចិន​ – CEN