សាលា​អេស៊ី​អ៊ី នឹង​ផ្តល់​អាហារូបករណ៍​១០០ កន្លែង​ដល់​សិស្ស​ទើប​បញ្ចប់​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN