តែប៉ុណ្ណេះ​ទៅ​ផ្សារ​ធានា​ថា​លែង​ខ្វល់​ចឹងហ្មង! ជាមួយអាវយឺតទំពក់ «S-hook» ដែល​អ្នកនឹងអាចព្យួររបស់របរ​បាន​​​​យ៉ាង​ក្រែលណ៎ា (វីដេអូ) – CEN