មនុស្ស​ចាស់​ជា​ប្រភព​ទុន ដែល​មិន​អាច​ខ្វះ​បាន សម្រាប់​ជួយ​បណ្តុះបណ្តាល មនុស្ស​ជំនាន់​ក្រោយ​ – CEN