សមាជិក​រដ្ឋសភា សមាជិក​រាជរដ្ឋាភិបាល ត្រូវ​មក​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​និង​បំណុល ៣០​ថ្ងៃ ក្រោយ​ទទួល​ការតែងតាំង​ – CEN