​ក្រុមប្រឹក្សា​ធុរកិច្ច​អាមេរិក​-​អាស៊ាន នឹង​ជំរុញ​ការវិនិយោគ​អាមេរិក​បន្ថែមទៀត មក​កម្ពុជា​ – CEN