ដាក់ចេញ​ផែនការ​ផ្តោត​សំខាន់​៦​ចំណុច ដើម្បី​ជំរុញ និង​លើកកម្ពស់​ទេសចរណ៍​ម្ហូបអាហារ​កម្ពុជា​ – CEN